Otta z Losu

Stránky věnované vladyckému rodu Ottové z Losu

 

(Přeskočit na navigaci)

Komenského chronologická tabulka

Jan Amos Komenský a významné historické události v letech 1617–1635

1617
napsal Retuňk proti Antikristu. Nedochovalo se jeho latinské vylíčení příběhů žerotínského rodu a dějin Moravy.
16181618
jmenován počátkem roku správcem německého sboru ve Fulneku a jeho školy. 18. června oddán s Magdalenou Vizovskou z Přerova. v březnu protestní sjezd české evangelické šlechty proti porušování Majestátu. 23. května pražská defenestrace.
16191619
vyšli v Olomouci Listové do nebe. Ferdinand Habsburský dosedl v březnu na český trůn. 2. května se Morava připojila k českému stavovskému povstání. 19. srpna Ferdinand sesazen, 26. srpna zvolen českým králem Fridrich Falcký.
1620
3. července uzavírá Protestantská unie s Katolickou ligou smlouvu o neutralizaci říšského území. 8. listopadu bitva na Bílé hoře.
16211621
na jaře obsadilo Fulnek neapolské vojsko v císařských službách. Komenský se od dubna skrývá před pronásledováním zprvu na Moravě, potom v Čechách na brandýském panství Žerotínů. kapitulace slezských a lužických stavů. 21. června staroměstské popravy a vzápětí konfiskace.
1622
v únoru dopsal a v Praze pak vydal Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, připsané manželce Magdaleně. Ta spolu s dvěma dětmi umírá téhož roku na mor. V říjnu vydal Nedobytedlný hrad.
1623
ukončil tříletou práci na Manuálníku, bibličce, napsal první díl Truchlivého a v prosinci dopsal pod Klopoty u Brandýsa nad Orlicí Labyrint světa, věnovaný vlastníku panství Karlu staršímu ze Žerotína
16241624
napsal Pres boží, druhý díl Truchlivého a spis O sirobě. 3. září se podruhé oženil s Marií Dorotou Cyrillovou (+1648), dcerou bratrského biskupa – s ní postupně čtyři děti: Dorota Kristina 1627, Alžběta 1628, Zuzana 1643, Daniel 1646. císařský patent z 18. května vypovídá z Čech (od 12. října i z Moravy) evangelické duchovní.
16251625
dopsal v Bílé Třemešné na panství Jiřího Sádovského ze Sloupna Hlubinu bezpečnosti. Přes Lužici a Slezsko došel do velkopolského Lešna zajistit bratrským vyhnancům útulek. Ve Šprotavě se seznámil s viděními Kryštofa Kottera a překládal je do češtiny. se dotváří protihabsburská koalice spojenectvím Nizozemí, dánsko-norského království a Anglie.
16261626
šel do Berlína za Ladislavem Velenem ze Žerotína a dál putoval až do nizozemského Haagu. Uprchlému českému králi Fridrichovi Falckému tam odevzdal opis Kotterových vizí. Překládá „metrem poetským“ některé žalmy. se připojuje ke koaličnímu vojsku pod vedením Mansfeldovým sedmihradský vévoda Gabriel Bethlen (+ 1629).
16271627
v Amsterodamu vyšla tiskem Mapa Moravy pro Velena ze Žerotína, na níž pracoval od roku 1618. V Branné u Jilemnice ho zaujmou vidění Kristiny Poniatowské. Studuje v zámecké knihovně ve Vlčicích. platí v Čechách od 10. května (na Moravě od 1. července 1628) Obnovené zřízení zemské. Mandátem z 31. července dostává nekatolická šlechta šestiměsíční lhůtu k vystěhování ze země.
16281628
odešel počátkem února s rodinou a s K. Poniatowskou do Lešna. vypovědělo Švédsko císaři válku.
16291629
učí v Lešně na vyšší bratrské škole. Příprava učebnic, metodologické a jazykovědné studie jsou už v perspektivě pansofické myšlenky. se Francie spojuje se Savojskem a Benátkami proti Habsburkům a prostředkuje mír mezi Polskem a Švédskem.
16301630
pracoval na souborně pojatém návrhu na obnovu národní výchovy a školství (Ráj církve znovu se rozzelenávající, jinak Ráj český), jehož první část dokončil 1632 s názvem Didactica, tj. Umění umělého vyučování. Přepracoval rozšířenou knihu Lewise Baylyho Practice of Piety pro české čtenáře: Praxis pietatis, tj. O cvičení se v pobožnosti pravé. uzavírá Francie dohodu s Bavorskem. Valdštejn je odvolán z funkce generalissima císařské armády. Gustav Adolf se vylodil na Baltu.
16311631
dopsal a vydal učebnici latina Janua linguarum reserata, která záhy získala evropský ohlas. Kriticky se vyslovil k bezohlednému pudu sebezáchovy v době morových epidemií, nejprve německy: Kurzer Bericht von Pestilenz, o rok později česky. vítězí 17. září švédské vojsko u Breitenfeldu (blízko Lipska) a spojenecká vojska Sasů vpadají do Čech. Vzrůstají naděje české emigrace. Od prosince reaktivovaný Valdštejn vytlačuje Sasy.
16321632
Zpráva kratičká o morním nakažení. Česky vydal výklad o předškolní výchově dětí Informatorium školy mateřské. Na jaře byl zvolen konseniorem a na podzim seniorem Jednoty bratrské a pověřen funkcí písaře. Program obnovy celé církve české vložil do spisu Haggaeus redivivus. Dopsal Physicae ad lumen reformatae synopsis a o rok později vydal v Lipsku. v květnu se Valdštejn zmocňuje Prahy. V listopadové bitvě u Lützenu padl Gustav Adolf.
16331633
navázal styk se Samuelem Hartlibem. Německy vyšlo Informatorium, česky už proslulá Janua – Dvéře jazyků odevřené, k níž dopsal Vestibulum. Do latiny začal překládat Českou didaktiku. Hraběti Rafaelu Leszczyńskému věnoval Hlubinu bezpečnosti, k níž připojil traktát Renuntiatio mundi, tj. Výhost světu. získává Švédsko oporu v říši (heilbronnský spolek).
16341634
na latinskou Fyziku z 1632 (kde tři principy poznání: smysly, rozum a Písmo) navazuje přípravnými pracemi k pansofickému projektu. Pokračuje v práci na Velké didaktice. v zářijové bitvě u Nördlingen porážka Švédů císařsko-španělsko-ligistickým vojskem.
16351635
se pouští do polemiky a emigrantem M. Martiniem z Dražova na obranu Jednoty. se květnovým pražským mírem přidaly Sasko a Braniborsko na stranu císaře.

Přehled literatury

Komenský Amos Jan: O sobě. Molnár Amadeo – Rejchrtová Noemi: shromáždili soubor textů, české edičně připravili, latinské přeložili a starší překlady zrevidovali. Odeon Praha, 1989.


(Přeskočit na začátek stránky - navigaci - text)
Poslední úprava: 16. května 2010, Copyright © 2000–2021 Tomáš Voříšek, e-mail: