Otta z Losu

Stránky věnované vladyckému rodu Ottové z Losu

 

(Přeskočit na navigaci - obsah kapitoly)

Čtyři dopisy

Korespondence obsahující jméno Jan Otta z Losu

V dopisech jsou zmíněny tyto osoby:

Jan Otta z Losu, Jiří Zelenka, Martin Nayber, Jiří Jan Zajíček, Jan Kalina, Jiří Vyška, p. Zahradecký, Jiří Malikovský, nejvyšší hrabě Trčka, Jiří Kořenický, Matouš Cicvárka, hejtman Pregsingk z regimentu Pekového a rytíř Václav Kaplíř ze Sulevic. Město Unhošť.


Vyznamenání, co na jednom gruntu

 1. Vyznamenání, co na jednom gruntu slove Kaplířovským
 2. a druhém od starodávna Čačkovským, někdy uroze-
 3. nému a statečnému Rytíři P. Janovi Ottovi z Losu
 4. přináležejícím, kontribucí, šosů, V. M. K. vše-
 5. lijakých od léta 1626 zadržáno jest.
 6. Předně: vejběrčím P. Jiřímu Zelenkovi a Martinovi
 7. Nayberovi za léto 1626 a 27 kontribucí 26 zl. 30 kr.
 8. 2. Jiřímu Janovi Zajíčkovi a Janovi Kalinovi za
 9. léto 1628, 29 a 30 též kontribucí 20 zl. 30 kr.
 10. 3. berně domovní za táž léta 8 zl. 52 kr.
 11. 4. šosu J. M. K. pololetního z obou gruntů za táž
 12. léta 1628, 29 a 30 15 zl. 9 kr. 2 den.
 13. 5. vice šosu od leta 1630 až do nynějšího času po
 14. Havla léta 1638 obou gruntů 41 zl. 26 kr.
 15. 6. Jiřímu Vyškovi vejběrčímu co se do Berouna v létu
 16. 1631 a 32 P. Zahradeckýmu obrštleytynantu odvozo-
 17. vati muselo 20 týhodnů po 30 zl. 10 kr.
 18. 7. Jiřímu Malikovskýmu v létu 1633 do Rakovníka
 19. nejvyšímu P. hraběti Trčkovi se dávalo 13 zl. 7 kr. 3 den.
 20. 8. Jiřímu Kořenickýmu co pro tabuli P. hraběte z Koloredo
 21. do Rakovnicka se odvozovalo
 22. a Matoušovi Cicvárkovi na p. hejtmana Pregsingka
 23. z regimentu Pekového 3 zl. 30 kr.
 24. summa 151 zl. 20 kr. 1 den.
 25. Co se jinších menších platův, kontribucí, obilí sklada?
 26. vychovávání dotýče, toho všeho tuto se opomíjí.
na dorsální straně adresa:
 1. Urozenému a statečnému Rytíři Panu Václavovi Kaplíři (ze Su-)
 2. levic, J. M. Římského císaře, českého a uherského krále, a (…)
 3. hejtmanu panství křivoklátského, pánu nám laskavému J. M. Ad (mandatum)
přitištěná pečeť pod papírovým krytem

Službu svou povolnou Vaší milosti

 1. Službu svou povolnou Vaší milosti urozený a statečný
 2. Rytíři Pane hejtmane náš milý vzkazujem. Téhož
 3. zdraví jiného všeho nejlepšího dobrého V. M. vinšují-
 4. ce přejeme upřímně věrně rádi.
 5. Psanů V. M. s jistým Jich milosti V. M. K. pánův Pánův rad zří-ze-
 6. né Komory v Království českém poručení, a supplikaci uro-
 7. zeného a statečného Rytíře P. Kundrata Otty z Losu, 28. augu-
 8. sti datýrované, 28. dne téhož měsíce jsme přijala, po přečtení
 9. co s sebou přináší vyrozuměli. Jakož dokládati ráčíte abychom
 10. vedle téhož J. M. poručení, tak se zachovali a neprodleně sprá-
 11. vu témž statku ottovskému učiniti nepomíjeli. Což tak
 12. s navrávením těch věcí tuto pravděvě správu činíme, že týž
 13. statek ottovský dva grunty, jeden všecek popálený, k němuž
 14. dědiny i luka jsou, a druhý bez dědin popálený a pobořený v sobě
 15. zdržuje, na nichžto obou jak ještě za živobytnosti nebožtíka
 16. P. Jana Otty, kontribucí všelijakých, šosů J. M. K. berní, zádu-
 17. ších, desátkův i jiných věcí a služebností sousedských vše-
 18. mi neřestmi nemálo ale mnoho zadržáno jest, a posavad dokonce
 19. nichž se nevypravuje a skrze to ubozí sousedé mnohé auzkosti sná-
 20. šeti musejí. Pokudž by týž P. Kundrat toho všeho
 21. dosáhnouti chtěl, V. M. se vší náležitou uctivostí, je V. M. K. to
 22. vše, aby což tak zadržáno jest, byl povynen to vypravovati
 23. a s obcí se porovnati, ponavrhnauti, a se přimluviti še-
 24. trně žádáme. Jiné zprávy dokonalejší dáti nemoha V. M.
 25. v ochranu Pána Boha poručena činíme. Dáno
 26. v Unhošti 29. augusti léta 1638.
 27. Purmistr a konšelé
 28. městě Unhoště
marginální přípis vlevo od textu od ř. 22 dolů:
 1. co by pak tako-
 2. vých platů zadr-
 3. žáno bylo a vyna-
 4. jíti se mohlo to vše
 5. dá Pan Bůch najdéle
 6. do dne pondělního jenž
 7. bude 13. /septem/bris V. M.
 8. spraviti a odeslati nepomineme

Milostiví páni Jeho při J. M. Císařské

 1. Milostiví páni
 2. Jeho při J. M. Císařské, králi a Pánu Panu nás všech nejmilostivějšímu
 3. Pan Kundratt Otta z Losu, skrze spis vyhledává, z přečtení je-
 4. ho načby se vztahoval, jako iz správy pana hejtmana pan-
 5. ství J. M. Císařské Křivoklátského, sem porozumněl.
 6. I poněvadž v témž místě na větším díle domy pusté
 7. a pohořelé jsou, vidí mi se, abyste při správě pana hejt-
 8. mana křivoklátského dostaviti, a jemu Panu Kundrattovi
 9. Ottovi, když do důchodu J. M. císařské jehož panství křivo-
 10. klátského co povinen jest odvodu, a zaplatí, takové domy
 11. pustiti, poručiti ráčili, nedávajíce v tom V. M. žádné-
 12. ho naučení, vše při milostivé vůli V. M. pozůstavuji,
 13. a zůstávám
 14. Vaší milosti
 15. poslušný služebník
 16. (podpis)
na dorsu (druhé straně) stejnou rukou:
 1. 4. octobris 1638
 2. V. M. Císařské
 3. pávům Pánům radám zří-
 4. zené Komory v Království českém
 5. správa, v příčině Pana Kundrata
 6. Otty z Losu
 7. odemne
nad tím rukou 18. stol.
 1. october 1638
 2. vrchní hejtman spravu-
 3. jící u Kundrata Otty z Losu

Urozený a statečný rytíři

 1. Urozený a statečný rytíři, pane
 2. švagře a příteli náš zvlá-
 3. ště milý. Přílězi suppli-
 4. kací Kunndrata Otty z Losu
 5. toho vyhledává, aby na nějakej
 6. pustej grunt po Janovi
 7. Ottovi z Losu, strejci jeho při
 8. místě Aunhošti pozůstaly postaví
 9. pro vyrozumění odsíláme
 10. a vedle toho a na místě J. M.
 11. krále poroučíme, abyste
 12. nám o témž gruntu dostatečnou
 13. správu, a zdali byste supli-
 14. kujícímu a na nějaký způsob
 15. postoupili mě dosvé zdání
 16. své na komoru J. M. českou
 17. neprodleně činili
 18. 21. Augusti 1638
přípis vlevo nahoře:
 1. Správu činiti na suppli.
 2. Kundrata Otty z Losu
 3. z strany jednoho pustého
 4. gruntu
přípis vlevo dole:

hejtmanovi křivoklátskýmu

 

 

Poslední úprava: 10. května 2004, Copyright © 2000–2021 Tomáš Voříšek, e-mail: