Otta z Losu

Stránky věnované vladyckému rodu Ottové z Losu

 

(Přeskočit na navigaci)

Dům kata Jana Mydláře v Praze na Bojišti a pozůstalost syna Jana Václava Mydláře

Listiny dokládají koupi domku r. 1634 manželce Alžbětě, děděného druhou manželkou Kateřinou, roku 1665 vdanou Seligerovou.

Jan Mydlář, mistr popravní všech tří měst Pražských

Jan Mydlář, mistr popravní všech tří měst Pražských, koupil sobě, Alžbětě manželce, dědicům a budoucím svým dům pohodlný (pohodný) na Bojišti blíž Svinské brány na N. m. Praž. ležící se vším a všelijakým k němu příslušenstvím od Václava Poděbradskýho, pohodlnýho v Menším městě Pražském, ke jmění držení… vším tím právem, jakž týž Václav Poděbradský s Martou, manž. svou, užíval…, jemuž Václav dva vozy upravní a dvě káry s koly zanechati jmá, a to za summu 800 kop míš., jemuž ihned při zápisu 600 kop míš. zavdal, při sv. Jiří nejprve příštím v létě budoucím 1635 100 kop m. dáti, odtud v roce pořád zběhlém při sv. Jiří 25 kop a tak každého roku těch posledních 100 kop m. po 25 kopách při sv. Jiří až do vyplacení platiti. Peníze penězům svou rukojmě; prodávající kupujícím závady, ač by se jaké našly, svésti povinen bude. A on Jan Mydlář, kdyžby sobě stavení pro své pohodlí zlepšil, Jana syna svého tu bytem zanechati a pokudž by týž grunt kdy prodán býti jměl, hospodářem hodným, kterýž by tu bydlel, osaditi, tak aby městu v potřebách obmeškání nebylo, připověděl.
Stalo se v pondělí po sv. Šimonu a Judy 30. Oct. A. 1634.

Janovi Mydlářovi, mistru popravnímu

Janovi Mydlářovi, mistru popravnímu všech tří m. Praž. a pohodlnému v N. m. P., k žádosti jeho od pánuov úředníkuov šestipanských a to bez ublížení obce povoleno, aby při zdi městské proti domu jeho pohodlnému blíž brány, Sviňské slove, na Bojišti řečeném, jdouc k Karlovu v tom místě a na spůsob předešlý, jakž gruntové staří ukazovali, kde kůlna postavena byla, a ta od soldatesky k zboření přišla, zase jinou kůlnu pro potřebu a schování nádobí a jiných věcí k řemeslu jeho přináležejících, tak aby na tu ohavu lidem nezůstávaly, postaviti dáti a jí i s budoucími svými užívati mohl.
Actum 5. Aprilis A. 1636.

Jan Mydlář mistr s jistým vědomím a povolením

Jan Mydlář mistr… s jistým vědomím a povolením pana primatora města a pánův radních koupil sobě, Alžbětě m., d. a b. svým kus místa prázdného ode zdi jeho až k hradbě neb plaňkům při zahradě slovutného Martina Wiznara podle stažení šňůry k jmění držení a děd. vládnutí a to od Marty Hájkové za sumu jedno sto dvadceti pět kop míš. hotových ihned zcela a zouplna zaplacených na ten a takový způsob, aby týž kus k domu svému, kterýž sobě 30. Octobris A. 1634 koupil, buď zdí neb dobrými planky se náležitě odhradíc připojiti mohl, však toho samými toliko zahradními věcmi užívati a z téhož místa každoročně při sv. Havle po 30 gr. míš do důchodův obce úřadu šestipanského N. m. Praž. bez odporu odvozovati povinen jest.
Actum 3. Aprilis 1638.

Jan Mydlář koupil sobě kus zahrady

Jan Mydlář… koupil sobě… kus zahrady ode zdi domu jeho až k zahradě Jana Skořepy na 49 kročejův a od zdi proti kostelu sv. Jana na Bojišti vedle zahrady téhož Jana Skořepy na 24 kročejův se vztahující od Marty Hájkové za sumu vosumdesáte kop míš. hotových ihned – zaplacených k jmění, držení a dědič. vládnutí na ten a takový spůsob, aby týž kus zahrady k domu svému, [jako v předešlém zápise] z kteréhožto kusu každoročně při sv. Havle po 15 gr. míš. do důchodův obce úřadu šestipanského N. m. P. bez odporu odvozovati povinen.
Actum 27. Juli 1643.

Kateřina prv Mydlářova a nyní Seligerova

Kateřina prv Mydlářova a nyní Seligerova, pohodlná při Novém m. Pražském stoje osobně při úřadu šestipanském oustní přiznání učinila, že dům pohodlný na Bojišti blíž brány Svinské ležící, který jest neb. manželu svém Janovi starším Mydláři zdědila, jakž v knize Contractuum folio 321. šířeji v sobě obsahuje, se vším k němu příslušenstvím a summou všechno, což nyní má aneb ještě z požehnání Božího jmíti může, vzdala jest a mocí zápisu toho vzdává Janovi Seligerovi, manželu svému, ke jmění držení a dědičnému vládnutí i téhož za mocného hospodáře přijímá. – Naproti tomu on Jan Seliger též při úřadě tomto šestipanském ústy svými se přiznal, že k tomu také stateček svůj, na čem by koliv ten nyní i budoucně záležel, zpřed psané Kateřině, manželce své, podobným spůsobem k dědičnému vládnutí a užívání zůstavuje na ten a takový spůsob, jestliže by jeho Jana dříve nežli ji Kateřinu manželku jeho pán Bůh od smrti uchovati neráčil a dítky by spolu měli, tehdy ona v tom ve všem statku rovná a pravá společnice, jako i on Jan, pokudž by ji Kateřinu manželku s dítkami přečkal, rovný společník s nimi býti má, pakli by dítek neměli aneb majíc, že by zemřeli, tehdy ten statek všecken obapolně sobě vzdaný z umrlého na živo pozůstávajícího plným právem připadati bude; žádaje při tom oba sníženě, aby toto žádání statkův do kněh úřadních vtěleno a vepsáno bylo, vod páně úředníkův nynějších i budoucích nad tím ruka ochranná držána byla.
Stalo se dne 30. Januarii 1665.

Inventář pozůstalosti Jana Václava Mydláře

V rodu Jana Mydláře zůstal smutný úřad delší dobu, neboť se v letech 1660 až 1680 připomíná kat a pohodný Jan Václav Mydlář a jeho syn Jiří. Jan Václav psal svůj kšaft 9. června 1672 a 23. června téhož roku byl sepsán inventář jeho pozůstalosti. V něm čteme, že: “…jeho domek byl velice spustlý, měl tři koně a tři vozy… Ve světnici větší obraz nade dveřmi malovaný, víceji v též světnici obrázky papírové v rámcích v kupferstichu 25. Postel prázdná s fürhanky cvillinkovými tři kusy, bílý a červený s kranclem, dva stoly, hodinky bicí s almárkou, šrak visutý. Na mazhouze almary dvě. V komoře na mazhauze postel pod nebesy, okolo ní tři kusy fürhaňkův červených, kartysový a síťkový s kranclem, dvoje housle a cithara. Bible, herbáře dva, urbarium nebo registra hospodářství jeho domácího, Cosmographia, Kalendář Historický, Registřík Historický, ingenirská kniha, kniha německá komediantská, kniha latinská starého tipu katolická. V pokoji hořejším malovaným schreibtischl vykládaný, ručnice tři, z nich jedna tažená a dvě hladký, karabina jedna, palestra jedna, pár pistol, obrazův 11 malých a věcích malovaných na způsob ženských osob, kurfirstův papírových 7. Obrázky na schreibtišku 5 maličký landschafty.“
(Rukopis č. 2148 p. 207 a 211.)


Přehled literatury

[1] Teige Josef, dr. a Herain Jan: Poprava na Staroměstském rynku v Praze 21. června r. 1621. Společnost přátel starožitností českých v Praze, 1904.
[2] Bílek Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, str. LIV. a LVI. pod čarou. V komissi u Františka Řivnáče Praha, 1882, 1883.
[3] Svátek Josef: Obrazy z kulturních dějin českých II., str. 206. Tiskem a nákladem J. Otty, 1891
[4] Herain Jan: Stará Praha, 100 akvarelů od Vácslava Jansy, část textová, str. 189, dějiny hřbitova. Bedřich Kočí Praha, 1902.
[5] Ottova encyklopedie na CD-ROM, verze II.; Ottův slovník naučný I.–XXVIII. 1888–1909.


(Přeskočit na začátek stránky - navigaci - text)
Poslední úprava: 1. ledna 2021, Copyright © 2000–2021 Tomáš Voříšek, e-mail: