Otta z Losu

Stránky věnované vladyckému rodu Ottové z Losu

 

(Přeskočit na navigaci)

Vyúčtování příprav a žádost o zaplacení staroměstské exekuce roku 1621 katem Janem Mydlářem

Kat Jan Mydlář dostal vyplaceno 634 kop míšeňských grošů. Celá exekuce stála 1 193 kop míšeňských.

Účet sepsaný písařem Janem Myllerem

O podrobnostech popravy a zřízení popraviště k popravě konané 21. června 1621 se dovídáme z účtu, sepsaného Janem Myllerem, měšťanem a písařem úřadu šestipanského Starého města pražského, který zúčtoval všechno podle rozkazu císařského rychtáře. Oba originály, účet Jana Myllera a Mydlářova žádost císařskému rychtáři o zaplacení, byly nejprve uloženy v místodržitelském archivu pod značkou 1/169, opisy v zemském archivu. Od roku 2002 je Mydlářova žádost pečlivě založena v jedné z polic regálů l. oddělení Státního ústředního archivu v Praze.

Poznamenání, co jsem na poručení J. M. C. pana rychtáře vydal, jak následuje:

 kop gr. den.
Za šest visutých zámkův po pěti ortech dáno (k vězením) 730
Za 35 kop hřebíkův, kopa po orthu (do prken lešení) 845
Za 2 1/2 kopy velkých hřebíků, kopa po 30 gr.
(na sroubení lešení)
115
Tovaryšům tesařským, 17. Junii jich osmnácte,
18. Junii dvamecitma, 19. Junii den a noc devět a třidcet,
20. Junii patnácti osobám, počítajíc na každého
po 20 gr. učiní
4420
Dvěma mistrům tesařským, jednomu
4 kopy a druhému 2 kopy dáno
6
Tovaryšům tesařským od rozboření lešení
sud bílého piva za
340
Nádenníkům od srovnání prken, dříví
i nakládání když vozili (po popravě)
230
Za třidcet fur písku, od každé fůry po 18 gr.
(k posypání náměstí)
9
Za čtyry voskové svíce po půl druhém zlatým
(stály u kříže)
582
Za šest černých kloboukův po 30 gr. (pro hrobníky) 3
Šesti hrobníkům po pěti ortech (za odnášení mrtvol
z popraviště)
730
Za cvočky k přibíjení suken 115
Krejčím od všeho díla (za sešívání suken na baldachýn
a na zdi)
730
Malíři od kříže 18
Kamenníku od vylámání řims (pro šibeniční trám) 30
Třem nádenníkům za pět dní po 12 gr. (za rozházení
písku, vylámání děr v dlažbě a za donášky)
3
Zámečníku vedle auscugu (za dvanáct železných klecí
na Mosteckou věž)
39
Šlotýřům od forování dříví a prken na rynk
a odvozování všelikého dříví pánům patres misericordiae
(do kláštera milosrdných bratří)
630
Soldátům na zpropitné v rathouze 522
Soldátům na zpropitné v domě páně 522
Panu rychtáři dáno 29
Panu rychtáři na vypravení jak do Kutny Hory, tak i do
Žatce dvěma poslům s čeládkou mistra popravního
(s hlavami popravených primasů)
9
A při navrácení též čeládce dodáno 3
Mistru popravnímu na oučet (zatímně) 50
Za prkna a dříví k lešení dle auscugu 9015
Za 44 1/2 postavu sukna po 4 kopách (na lešení) 178
Za 3 postavy sukna po 14 kopách (na baldachýn nad
zděnými krámci pro soudce a na zastření radničních zdí)
42

Suma všeho
559406

Jan Mydlář
mistr v Městech Pražských popravčí

(V závorkách vysvětlující poznámky.)

Vaše Mil. J. M. C. pane rychtáři v starém městě pražském!

Vaše Mil. J. M. C. pane rychtáři v starém městě pražském! Pane ke mně sníženému milostivý! Ve vší své sníženosti k V. M. se utíkaje pokorně tajiti nemohu, připomínaje vedle povinnosti své práci mou, která jest na mne z poručení J. M. C. a J. M. Knížecí, jakožto od J. M. C. plnomocenstvím nařízeného komisaře k vykonání exekucí 21. dne Junii pominulého léta tohoto přítomného 1621 uložena byla, takovou pak exekucí sám osobně s násilnou prací svou náležitě jsem vykonal; protož V. M. za to ve vší sníženosti žádaje, prosím, že vedle V. M. mně zakázáni učiněného, totiž: kterak že já za mou práci i také co bych dále více k mé sníženosti s dědici a budoucími svými sníženě vyhledávati chtěl, že toho snížený člověk užiji a bůhdá sobě i zaplaceno jmíti budu, se za mne sníženého mistra popravního laskavě přimluviti ráčíte.
Za kteroužto práci mou na výš jmenovaný den vykonanou 500 kop mišenských a čeládce mé 20 kop miš., a obzvláště za uklizení zlé paměti Martina Fruweina 60 kop a na čeleď 4 kopy miš. spravedlivě zaslouženo jest, a tak zůstávaje, sám časem víc neb méně bez čeládky zde v městech pražských býti nemohu, což vší sumy učiní 584 kop míš. Na to přijato 150 kop mišensk., zůstává dodati 434 kop. Nicméně však od J. M. C. pána, pána mně sníženému člověku nejmilostivějšího i od J. M. K., že té milosti s dědici a budoucími svými zakoupení mně milostivě učiniti chtíti ráčí, žádostivě očekávati budu. Já v té sníženosti, an v ní zrozen jsem, do vůle Boží zůstávati chci, což předně ku Pánu Bohu a J. M. C. též J. M. Kn. a pánům radám J. Mil. té celé a důvěrné naděje jsem, že za túž práci mou spravedlivě zaplaceno bude. V tom od V. M. laskavého a brzkého opatření očekávám.
Actum připomenuté poníženě slušné žádosti v pondělí 19. dne měsíce Julii leta Páně 1621.

Jan Mydlář
mistr v městech pražských popravní

Celá exekuce stála 1 193 kop míšeňských

Od české komory bylo za práci poukázáno mistru popravčímu 150 kop míšeňských. Avšak Jan Mydlář si cenil svoji práci na 584 kop, z nichž počítal 60 kop pro sebe a 4 kopy pro svoji chasu za exekuci vykonanou na Martinu Fruweinovi, 500 kop pro sebe a 20 kop pro chasu za exekuce ze dne 21. a 22. června 1621. Mistrova žádost byla uznána jako oprávněná. Z nařízení spokojeného knížete Karla z Lichtenštejna ze dne 27. července 1621 bylo vyplaceno Janu Mydláři od české důchodní komory dodatečně 484 kop, celkem 634 kop. Tedy obnos o 50 kop větší než o jaký se kat Jan Mydlář původně ucházel. Co se týká výloh spojených s postavením lešení, bylo na něj úhrnem vydáno 559 kop 40 gr. 6 den. míšeňských. S připočtením sumy vyplacené katovi celá exekuce stála 1 193 kop míšeňských.

Čím se platilo Janu Mydlářovi

1 míšeňská kopa (Meisznischen Schock) = 60 grošů (Groschen)

1/4 tolar (ort, orth, ortek, Ortsthaler) = čtvrt zlatého rýnského = 15 grošů míšeňských (1/4 tolary měly stejnou cenu i za Maxmiliana II. Roku 1619 se razily jen celé tolary a půltolary).

Lešení a kříž u Milosrdných bratří na Františku

Po exekuci bylo veškeré popravní lešení odvezeno k Milosrdným bratřím na František, kde měl řád svůj klášter při kostele sv. Šimona a Judy. V severním křídle nemocnice, nejstarší části budovy, mezi reflektářem a nemocničním sálem vedou do prvního patra dřevěné schody, v jejichž horní části stál ve zděném výklenku nízký prkenný kříž starobyle malovaný s Ukřižovaným a Matkou Kristovou. Ten byl podle klášterní tradice jedinou dochovanou památkou hrozné exekuce. Kříž byl z prkna palec silného a na výšku měřil výšku 288 cm, v rozpětí 120 cm. V dolní části, ve výšce 103 cm byla zobrazena matka Kristova. Malba Krista i Panny Marie byla provedena dobře a živě, aniž by bylo znát pozdější přemalování. Jen to, že kříž byl vyroben z prken, svědčí o tom, že byl určen k nahodilé potřebě a ne na delší čas. O samotných schodech se v klášteře vyprávělo, že byly vyrobeny z dříví popravního lešení z r. 1621. Podle klášterních pravidel má každý milosrdný bratr jdoucím po těchto schodech dolů k nemocným odříkávat Miserere. Při pozdější prohlídce se zjistilo, že dubové schody v klášteře nejsou tak staré, aby pocházely z popravního lešení.


Přehled literatury

[1] Bílek Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, str. LIV. a LVI. pod čarou. V komissi u Františka Řivnáče Praha, 1882, 1883.
[2] Svátek Josef: Obrazy z kulturních dějin českých II. díl, J. Otto Praha, 1891.
[3] Herain Jan: Stará Praha, 100 akvarelů od Vácslava Jansy, část textová. Bedřich Kočí Praha, 1902.
[4] Teige Josef, dr. a Herain Jan: Staroměstský rynk v Praze I. díl. Společnost přátel starožitností českých v Praze, 1908.
[5] Teige Josef, dr. a Herain Jan: Poprava na Staroměstském rynku v Praze 21. června r. 1621. Společnost přátel starožitností českých v Praze, 1904.
[6] Illustrovaný Evangelický Věstník věnovaný zájmům církví evangelických obojího vyznání I. ročník. Vincenc Paseka, knihař a ozdobník v Karlíně v Praze, 1865 – 1866.
[7] Vrabec Jan Josef: Popravy na Staroměstském náměstí 21. června 1621. B. Kočí Praha, 1908.
[8] Bílá Hora. Nakladatelské družstvo máje Praha, 1905.
[9] Kukla Karel: Ze všech koutů staré Prahy. Rozmarné obrázky z pražského života. Nákladem Knihovny Z kroniky staré Prahy, Praha 1931.
[10] Ottova encyklopedie na CD-ROM, verze II.; Ottův slovník naučný I.–XXVIII. 1888–1909.


(Přeskočit na začátek stránky - navigaci - text)
Poslední úprava: 1. ledna 2021, Copyright © 2000–2021 Tomáš Voříšek, e-mail: